เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Ultimate Goal)

เมืองสุรินทร์เป็นเมืองสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพครบวงจร ได้มาตรฐาน เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน