พันธกิจ

พันธกิจ (Mission) :

๑. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

๒. สร้างตราสินค้า (Branding) และสร้างตลาดการค้า (Marketing)

๓. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๔. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๕. ส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพและพืชสมุนไพรท้องถิ่น

๖. ส่งเสริมการบูรณาการสมุนไพรกับการท่องเที่ยว