ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการอนุรักษ์สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบบริหารจัดการให้มีความพร้อม

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าสมุนไพรท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับสมุนไพรในสถานศึกษาทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการรายย่อย

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสมุนไพรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน WHO GMP

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า การตลาด และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างตราสินค้า (Branding) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาด

กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการสมุนไพรกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/เชิงเกษตร/เชิงวัฒนธรรม/เชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้สมุนไพร

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น